Dominika Uhříčková
Rýnska 9
94911
Nitra
Slovakia
info@dominika-hope.com
+421 910 591 171

IČO: 53 249 909, ktorá je zapísaná v obchodnom registri Okresného úradu Nitra, odd.: Sro,č.ž. registra: 430-58703

Zodpovednosť za obsah

Celý obsah našej internetovej stránky bol vytvorený s najväčšou starostlivosťou a najlepším vedomím. Nezaručujeme však presnosť, úplnosť a aktualitu obsahu. Ako poskytovateľ služieb sme zodpovední za vlastný obsah na týchto stránkach podľa všeobecných zákonov. Ako poskytovateľ služieb však nie sme povinní monitorovať prenášané alebo uložené cudzie informácie alebo skúmať okolnosti, ktoré naznačujú nezákonnú činnosť. Záväzky odstránenia alebo blokovania používania informácií podľa všeobecných zákonov týmto nie sú dotknuté.

Zodpovednosť za obsah je však možná až od okamihu zistenia konkrétneho porušenia práva. Ak sa dozvieme o vyššie uvedených porušeniach práva, ihneď odstránime tieto obsahy.

Obmedzenie zodpovednosti za externé odkazy

Naša webová stránka obsahuje odkazy na externé webové stránky tretích strán. Nemáme vplyv na obsah týchto priamo alebo nepriamo odkazovaných webových stránok. Preto nemôžeme zaručiť presnosť obsahu „externých odkazov“. Poskytovateľom obsahu externých odkazov sú príslušní poskytovatelia alebo prevádzkovatelia (autori) stránok.

Externé odkazy boli skontrolované na možné porušenie práva v čase ich umiestnenia a v čase ich umiestnenia neobsahovali nezákonný obsah. Stála obsahová kontrola externých odkazov nie je možná bez konkrétnych náznakov porušenia práva. V prípade priamych alebo nepriamych odkazov na webové stránky tretích strán, ktoré sa nachádzajú mimo našej zodpovednosti, by existovala zodpovednosť iba v prípade, že by sme mali poznatky o obsahu a technicky by bolo možné a akceptovateľné pre nás zabrániť používaniu nezákonného obsahu.

Toto vyhlásenie o obmedzení zodpovednosti sa vzťahuje aj na odkazy a odkazy, ktoré boli umiestnené v rámci vlastnej internetovej stránky „dominika-hope.com“ od otázok, blogových príspevkov a hostí diskusného fóra. Za nezákonný, chybný alebo neúplný obsah a najmä za škody, ktoré vzniknú v dôsledku používania alebo nepoužívania týchto informácií, je zodpovedný výhradne poskytovateľ služby stránky, na ktorú sa odkazuje, a nie ten, kto sa odkazuje prostredníctvom odkazov na príslušnú publikáciu.

Ak sa nám stane známe, že došlo k porušeniu práv, odstránime externé odkazy okamžite.

Autorské právo

Obsah a diela uverejnené na našej webovej stránke podliehajú slovenskému autorskému právu. Využívanie, upravovanie, šírenie a akékoľvek využívanie duševného vlastníctva v ideálnej a materiálnej podobe autora mimo hraníc autorského práva si vyžaduje písomný súhlas autorov zákona o autorskom práve. Sťahovanie a kopírovanie tejto stránky je povolené len pre súkromné a nekomerčné účely. Ak obsah na našej webovej stránke nebol vytvorený nami, platia autorské práva tretích strán. Obsah tretích strán je označený ako taký. Ak upozorníte na porušenie autorských práv, požiadame vás o príslušné upozornenie. Ak sa dozvieme o porušení autorských práv, takéto obsahy okamžite odstránime.

© Copyright 2023 | All Rights Reserved
Powered by Hope Industries

Ochrana osobných údajov

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Poskytovateľ: Dominika Uhříčková, Rýnska 9, 949 11 Nitra, IČO: 53 249 909, ktorá je zapísaná v obchodnom registri Okresného úradu Nitra, odd.: Sro,č.ž.registra: 430-58703

Poskytovateľ prevádzkuje elektronický obchod (e-shop) na portáli www.dominika-hope.com na ktorom sú poskytované najmä služby s e-knihami a s individuálnymi redukčnými stravovacími plánmi na mieru, tréningovými plánmi na doma a tréningovými plánmi do fitness.

Poskytovateľ v právnom postavení prevádzkovateľa spracúva osobné údaje fyzických osôb – Objednávateľov (fyzické osoby), zástupcov Objednávateľov (právnické osoby) a potenciálnych zákazníkov získané v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu a poskytovaním Služieb, a to v rozsahu, spôsobom a za účelom, ktorý je v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

Poskytovateľ osobné údaje získava od dotknutých osôb, v dôsledku čoho dotknuté osoby zodpovedajú za správnosť poskytnutých osobných údajov. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, avšak potrebné pre prevádzkovanie e-shopu a plnenie Zmlúv uzatváraných prostredníctvom e-shopu. Neposkytnutie niektorých osobných údajov, najmä osobných údajov slúžiacich na identifikáciu Objednávateľa Služieb, môže viesť k tomu, že prevádzkovateľ môže odoprieť uzavretie Zmluvy s dotknutou osobou.

Poskytovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb za účelom uzavretia a plnenia Zmluvy o poskytnutí Služby (ďalej len „Zmluva“) a plnenia záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, ako aj v predzmluvných vzťahoch s dotknutými osobami. Poskytovateľ spracúva osobné údaje najmä pri vybavovaní objednávok, vystavovaní faktúr, poskytovaní objednanej služby, evidencii a archivovaní objednávok a Zmlúv a pri vybavovaní prípadných reklamácií.

Poskytovateľ spracúva najmä nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, titul, pohlavie, adresa bydliska, miesto podnikania, korešpondenčná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, IČO, DIČ, IČ DPH. Právnym základom spracúvania osobných údajov Objednávateľa, ktorý je zmluvnou stranou Zmluvy je plnenie Zmluvy a vykonanie opatrení pred uzatvorením Zmluvy na základe žiadosti Objednávateľa ako dotknutej osoby. Ide o právny základ spracúvania podľa § 13 ods. 1 písm. b. zákona o ochrane osobných údajov. Právnym základom spracúvania osobných údajov zástupcu Objednávateľa, ktorý je zmluvnou stranou Zmluvy a potenciálnych zákazníkov je oprávnený záujem Poskytovateľa za účelom vykonania úkonov súvisiacich s plnením Zmluvy a vykonania opatrení pred uzatvorením Zmluvy (napr. identifikácia osôb oprávnených konať za Objednávateľa, a pod.). Ide o právny základ spracúvania podľa § 13 ods. 1 písm. f. zákona o ochrane osobných údajov.

V súvislosti s poskytovaním Služieb môže zo strany Poskytovateľa dôjsť k spracúvaniu osobných údajov týkajúcich sa zdravia dotknutých osôb. Tieto osobné údaje sú získavané výlučne od dotknutých osôb, a to na účel poskytnutia Služby požadovanej a objednanej dotknutou osobou. Tieto osobné údaje dotknuté osoby poskytujú dobrovoľne a na právnom základe súhlasu dotknutej osoby podľa § 16 ods. 2 písm. a. zákona o ochrane osobných údajov.

Poskytovateľ vyhlasuje, že spracúva len správne, úplné, a podľa možností aktualizované osobné údaje dotknutých osôb starších ako 16 rokov, ktoré získava od dotknutých osôb. Poskytovateľ zabezpečuje, aby sa osobné údaje spracovali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá vymedzenému účelu a po splnení ich účelu zabezpečí likvidáciu osobných údajov, okrem tých osobných údajov, ktoré ďalej uchová na potreby ochrany oprávnených záujmov Poskytovateľa. Ak vo Všeobecných obchodných podmienkach nie je ustanovené inak a iná doba uchovávania osobných údajov nevyplýva pre Poskytovateľa z osobitných právnych predpisov (napr. zo zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov), Poskytovateľ bude osobné údaje uchovávať najviac po dobu 3 rokov od uzavretia Zmluvy cez portál www.dominika-hope.com. Osobné údaje dotknutých osôb Poskytovateľ spracúva v súlade s dobrými mravmi a dbá, aby nedošlo k ich neoprávnenému sprístupnenie, poškodeniu, zničeniu, strate, zmene, alebo akémukoľvek inému neprípustnému spôsobu spracúvania.

Dotknutá osoba čestne vyhlasuje, že je staršia ako 16 rokov a je oprávnená svoje osobné údaje poskytnúť Poskytovateľovi.

Dotknutá osoba vyhlasuje, že bola poučená, že má právo na základe žiadosti odoslanej na e-mailovú adresu: info@dominika-hope.com od Poskytovateľa vyžadovať:
prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby,
informácie o zdroji, z ktorého Poskytovateľ získal osobné údaje dotknutej osoby,
zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, info@dominika-hope.com ,ktoré sú predmetom spracúvania o dotknutej osobe,
likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil.

Dotknutá osoba vyhlasuje, že bola poučená, že má právo na základe žiadosti odoslanej na emailovú adresu: info@dominika-hope.com u Poskytovateľa namietať voči spracúvaniu osobných údajov na právnom základe oprávneného záujmu Poskytovateľa, najmä ak sa domnieva, že jej nevyhnutné oprávnené záujmy Poskytovateľa na spracúvanie osobných údajov neprevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby. Právo podľa predošlej vety má dotknutá osoba i vtedy, ak sa domnieva, že jej osobné údaje sú spracúvané na účel priameho marketingu vrátane profilovania.

Dotknutá osoba je oprávnená pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, podať o tom oznámenie Úradu na ochranu osobných údajov, resp. iniciovať konanie podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov.

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov sa predpokladá, že osobné údaje budú Poskytovateľom poskytnuté a sprístupnené nasledovným príjemcom pre účely nevyhnutné na plnenie Zmluvy (vybavenie objednávky):
subjekty poskytujúce poštové a kuriérske služby,administrátorovi portálu: info@dominika-hope.com,Rýnska 9, 949 11 Nitra, IČO: 53 249 909
poskytovateľom IT služieb, daňovým a právnym poradcom.

Poskytovateľ ubezpečuje dotknuté osoby, že osobné údaje osobám podľa bodu 13 poskytuje len v nevyhnutných prípadoch a v potrebnom rozsahu.

V Nitre dňa 30.05.2023

__________________

Dominika Uhříčková
konateľ

© Copyright 2023 | All Rights Reserved
Powered by Hope Industries

Dominika Uhříčková
Rýnska 9
94911
Nitra
Slovakia
info@dominika-hope.com
+421 910 591 171

IČO: 53 249 909, ktorá je zapísaná v obchodnom registri Okresného úradu Nitra, odd.: Sro,č.ž. registra: 430-58703

Zodpovednosť za obsah

Celý obsah našej internetovej stránky bol vytvorený s najväčšou starostlivosťou a najlepším vedomím. Nezaručujeme však presnosť, úplnosť a aktualitu obsahu. Ako poskytovateľ služieb sme zodpovední za vlastný obsah na týchto stránkach podľa všeobecných zákonov. Ako poskytovateľ služieb však nie sme povinní monitorovať prenášané alebo uložené cudzie informácie alebo skúmať okolnosti, ktoré naznačujú nezákonnú činnosť. Záväzky odstránenia alebo blokovania používania informácií podľa všeobecných zákonov týmto nie sú dotknuté.

Zodpovednosť za obsah je však možná až od okamihu zistenia konkrétneho porušenia práva. Ak sa dozvieme o vyššie uvedených porušeniach práva, ihneď odstránime tieto obsahy.

Obmedzenie zodpovednosti za externé odkazy

Naša webová stránka obsahuje odkazy na externé webové stránky tretích strán. Nemáme vplyv na obsah týchto priamo alebo nepriamo odkazovaných webových stránok. Preto nemôžeme zaručiť presnosť obsahu „externých odkazov“. Poskytovateľom obsahu externých odkazov sú príslušní poskytovatelia alebo prevádzkovatelia (autori) stránok.

Externé odkazy boli skontrolované na možné porušenie práva v čase ich umiestnenia a v čase ich umiestnenia neobsahovali nezákonný obsah. Stála obsahová kontrola externých odkazov nie je možná bez konkrétnych náznakov porušenia práva. V prípade priamych alebo nepriamych odkazov na webové stránky tretích strán, ktoré sa nachádzajú mimo našej zodpovednosti, by existovala zodpovednosť iba v prípade, že by sme mali poznatky o obsahu a technicky by bolo možné a akceptovateľné pre nás zabrániť používaniu nezákonného obsahu.

Toto vyhlásenie o obmedzení zodpovednosti sa vzťahuje aj na odkazy a odkazy, ktoré boli umiestnené v rámci vlastnej internetovej stránky „dominika-hope.com“ od otázok, blogových príspevkov a hostí diskusného fóra. Za nezákonný, chybný alebo neúplný obsah a najmä za škody, ktoré vzniknú v dôsledku používania alebo nepoužívania týchto informácií, je zodpovedný výhradne poskytovateľ služby stránky, na ktorú sa odkazuje, a nie ten, kto sa odkazuje prostredníctvom odkazov na príslušnú publikáciu.

Ak sa nám stane známe, že došlo k porušeniu práv, odstránime externé odkazy okamžite.

Autorské právo

Obsah a diela uverejnené na našej webovej stránke podliehajú slovenskému autorskému právu. Využívanie, upravovanie, šírenie a akékoľvek využívanie duševného vlastníctva v ideálnej a materiálnej podobe autora mimo hraníc autorského práva si vyžaduje písomný súhlas autorov zákona o autorskom práve. Sťahovanie a kopírovanie tejto stránky je povolené len pre súkromné a nekomerčné účely. Ak obsah na našej webovej stránke nebol vytvorený nami, platia autorské práva tretích strán. Obsah tretích strán je označený ako taký. Ak upozorníte na porušenie autorských práv, požiadame vás o príslušné upozornenie. Ak sa dozvieme o porušení autorských práv, takéto obsahy okamžite odstránime.

© Copyright 2023 | All Rights Reserved | Powered by Hope Industries